01492 523844emmapugh@cvsc.org.uk
Get Involved/Cymryd Rhan

Get Involved / Cymryd Rhan
                                    
North Wales Safeguarding Board want to hear from you!
They would like to hear your views on what you know about safeguarding and what further support they could provide to help you learn more. 

Online questionnaire
Who are the North Wales Safeguarding Board? Click here for more information. 
Arolwg y Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru eisiau glywed o'r chi! 
Byddent yn hoffi clywed eich barn chi ar beth rydych chi'n ei wybod am ddiogelu a pha gefnogaeth bellach allent ei rhoi i'ch helpu chi i ddysgu mwy.
Cwestiynau a'r y wê
Pwy ydy y'r Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru? Cliciwch yma am mwy o wybodaeth. 

Do you work in the third sector? Are you a volunteer? Or do you want to learn more about safeguarding? Free basic All Wales Safeguarding Training is available in Conwy provided by CVSC. Contact them here for more information. 
Ydych chi'n gweithio yn y trydydd sector? Ydych chi'n wirfoddolwr? Neu ydych chi eisiau dysgu mwy am ddiogelu? Mae Hyfforddiant Diogelu Cymru Gyfan ar gael am ddim yng Nghonwy ac mae'n cael ei ddarparu gan CGGC. Cysylltwch â nhw yma am fwy o wybodaeth. 

Have your say
 - Here is your opportunity to have your say, to take part in your community and what's important to you, click on this link and have your say in your county. 

Lleisiwch eich barn - Dyma'ch cyfle chi i leisio eich barn a chymryd rhan yn eich cymuned a beth sy'n bwysig i chi. Cliciwch ar y ddolen yma a lleisio eich barn yn eich sir. 


What consultations we have been involved in so far?
Pa ymgynhoriadau ydyn ni wedi ymwneud a nhw hyd yma?

*The Population Needs Assessment - more information
*Yr Asesiad o Anghenion y Boblogaeth - mwy o wybodaeth 

*Health and Social Care Workforce - more information 
*Yr Gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol - mwy o wybodaeth 

*The Social Services and Wellbeing Information Leaflet - more information 
*Taflen Wybodaeth Gwasnaethau Cymdeithasol a Lles - mwy o wybodaeth 

*The Learning Disability Strategy for North Wales - more information
*Strategaeth Anabledd Dysgu ar gyfer Gogledd Cymru - mwy o wybodaeth 

*Conwy Council website assessment - Survey A / Survey B - ongoing
*Asesiad wefan Cyngor Conwy - Arolwg A / Arolwg B - Yn barhaus


Further information / Gwybodaeth                     

Here is some extra information on current legislation's
Dyma wybodaeth ychwanegol am ddeddfwriaethau cyfredol

*The Social Services and Wellbeing Act (Wales) 2014 
*Deddf Gwasanaethu Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

*Equality Act 2010 
*Deddf Cydraddoldeb 2010

*The Welsh Language Act 1993 and Welsh Language Measure 2011  
*Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 ac Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011

*Wellbeing of Future Generations (Wales) Act 2015
*Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015